Đang thực hiện
 
HỌC THẠC SỸ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GRIFFITH
HỌC THẠC SỸ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GRIFFITH

Chương trình Thạc sỹ Kế toán chuyên nghiệp là một chương trình chuyển đổi dành cho những sinh viên từ các chuyên ngành khác không phải Kế toán để đáp ứng được các điều kiện học tập cho thành viên liên kết của Hiệp hội kế toán chuyên nghiệp Úc (Associate membership of CPA Australia) và để vào chương trình CA của Chartered Accountants Australia và New Zealand

ĐỌC THÊM